Egzamin ósmoklasisty 2019/2020

     Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. 

    Egzamin ósmoklasisty, przeprowadzany w formie pisemnej, jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

     W bieżącym roku szkolnym ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

– języka polskiego
– matematyki
– języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

     W bieżącym roku szkolnym ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju termin egzaminu został przełożony z kwietnia na czerwiec. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w terminie dodatkowym w lipcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

16 czerwca 2020 r. (wtorek), godzina 9.00 – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (termin dodatkowy: 07.07.2020 r., godzina 9.00);

17 czerwca 2020 r. (środa), godzina 9.00 – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (termin dodatkowy: 08.07.2020 r., godzina 9.00);

18 czerwca 2020 r. (czwartek), godzina 9.00 – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (termin dodatkowy: 09.07.2020 r., godzina 9.00).

     Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

     Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎

    Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

     W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Wyniki i zaświadczenia

     W dniu 31 lipca 2020 roku każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

Informacje dodatkowe 

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

    Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Dostosowanie formy egzaminu polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających. Dostosowanie warunków polega m.in. na:

– zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
– zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
– odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie  egzaminu (nie więcej niż o sześćdziesiąt minut na języku polskim, nie więcej niż o pięćdziesiąt minut na matematyce, nie więcej niż o czterdzieści pięć minut na języku obcym nowożytnym);
– ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią).

 

WAŻNE!!!

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Jeśli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).   Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej  (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie wychodzi do toalety kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzeniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

 2. Zarówno zdający, jak i członkowie nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu  nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzenie egzaminu w danej sali).

 3. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi i członkami zespołu  nadzorującego, wynosi 2 m.

 4. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Szczegółowe informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty znajdują się w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl).