Przyjęcie do MOS Zielonka

 

 

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających specjalnej organizacji nauki i metod socjalizacji. 

 

   Pobyt dziecka w internacie, oraz nauka w szkole są bezpłatne. Odpłatne jest jedynie wyżywienie dziecka, naliczane za dzień pobytu dziecka w placówce.

 

   Przyjęcie do placówki może nastąpić na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej  z zastosowaniem poniższej procedury:

 

 

1. Kontakt telefoniczny: 

 

   Kontakt telefoniczny lub osobisty z placówką, w celu zweryfikowania czy jest wolne miejsce w danej grupie/klasie.

 

 

2. Dostarczenie kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

 

   Przesłanie drogą e-mailową na:  (sekretariat@moszielonka.pl), lub dostarczenie osobiście kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego , wraz z kontaktem zwrotnym, celem rozpatrzenia kandydatury dziecka przez dyrekcję placówki.

 

 

3. Zgromadzenie potrzebnej dokumentacji:

         

   Dokumenty wymagane w dniu przyjęcia (wszystkie poniższe dokumenty należy złożyć w oryginale):

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)

– odpis aktu urodzenia ( Urząd Stanu Cywilnego )

– potwierdzenie zameldowania ( Urząd Miasta, Gminy , Biuro Meldunkowe )

– świadectwa z klasy 3,4,5,6,7,8 szkoły podstawowej ( dla ucznia do SZKOŁY PODSTAWOWEJ;
  jeśli dotyczy )

– wypełniony przez opiekuna prawnego Wniosek o przyjęcie do MOS ( załącznik PDF na dole strony )

– 2 zdjęcia legitymacyjne 30X42 mm,  podpisane na odwrocie

– aktualny wykaz ocen z informacją o frekwencji.

 

Dokumenty opcjonalne:

– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia psychicznego i aplikowanych lekach 
  (w przypadku kontaktu ze specjalistą )

– wypisy ze szpitala ( w przypadku pobytu w placówkach leczniczej )

– opinie psychologiczno-pedagogiczne ( jeśli zostały wydane )

– opinia pedagoga lub wychowawcy ze szkoły macierzystej ( jeśli zostały wydane )

– opinia kuratora ( jeśli jest prowadzony nadzór )

– inne orzeczenia ( jeśli zostały wydane )

 

4. Rozmowa wstępna:

 

   Po zapoznaniu się przez Dyrekcję placówki z dokumentacją, rodzic/opiekun prawny, zostanie zaproszony do Ośrodka wraz z dzieckiem na spotkanie z zespołem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. 

Należy zabrać ze sobą oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – do wglądu.

 

 

5. Przyjęcie:

     

   Należy skontaktować się w celu ustalenia terminu przyjęcia ucznia do placówki. Rodzic/opiekun prawny otrzyma również wykaz niezbędnych przedmiotów i artykułów szkolnych, w które należy wyposażyć dziecko/podopiecznego.

 

 

6. Poinformowanie właściwych organów:

     
   
O przyjęciu wychowanka do placówki, Dyrektor Ośrodka powiadamia właściwe organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

 

 

Wejściówka:

 

     W naszej placówce istnieje zwyczaj wejściówki. Obowiązuje on każdego nowo przychodzącego
wychowanka i polega na przyniesieniu w trakcie przyjęcia kilku rzeczy dla placówki. Są to:

1. Dwie książki (nie szkolne), nowe lub używane, podpisane na okładce przez dziecko- książki rozbudowują naszą wewnętrzną bibliotekę i służą całej społeczności ośrodka.

2. Przedmioty niezbędne do podstawowych porządków.

3. W naszej placówce obowiązuje bezzwrotna opłata wpisowa w wysokości 400 zł, którą należy uiścić w dniu przyjęcia dziecka.

 

 

W jakie rzeczy wyposażyć dziecko?

 

   Dziecko w trakcie przyjęcia powinno być wyposażone w następujące rzeczy:

– Ubrania i obuwie odpowiednie dla pory roku i do poruszania się po internacie

– Strój sportowy i kąpielowy

– Środki higieny osobistej

– Zeszyty i przybory piśmiennicze

 

WAŻNE!!! 

    Dziecko może posiadać urządzenia elektroniczne: telefon komórkowy (przechowywany w depozycie i wydawany o określonych porach), przenośne odtwarzacze muzyki, laptop, itp. Jednak placówka nie ponosi za nie odpowiedzialności.