Internaty

   Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb i sytuacji społecznej wychowanków. Działania Ośrodka zapewniają wychowankom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności  są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zasady zachowania i wzajemnych relacji w internatach są ustalone i przestrzegane przez wychowanków, pracowników placówki oraz rodziców. Działania profilaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze, edukacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne podejmowane są spójnie, mają na celu eliminowanie zagrożeń i sprzyjają kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw i zachowań. Realizacja tych działań jest monitorowana, a w razie potrzeb modyfikowana.