Poznajemy prawa i obowiązki

     W lutym we wszystkich oddziałach Gimnazjum w Zielonce odbył się cykl konwersatoriów na temat: „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia”.  Celem było uświadomienie młodzieży, czym jest prawo, czemu ono służy, jakie grożą konsekwencje oraz kary za jego łamanie, jakie są główne zbiory przepisów prawnych i jakich obszarów życia dotyczą.

     Uczniowie na pytanie : jakie przepisy prawa są wam znane? wskazali na Prawa dziecka, Konstytucję RP, Kodeks ruchu drogowego, Prawa i obowiązki ucznia.

Do rozważania zagadnienia:  czym jest prawo, czemu ono służy? młodzież była zachęcana do wypowiadania się przedstawionymi na slajdach pytaniami oraz zdjęciami, np.: ukazującymi średniowieczny czas przemocy, ruch uliczny z pierwszych lat dwudziestego wieku nieuregulowany jeszcze prawnie czy zdjęciem ukazującym młodzież  tkwiącą w nałogach. Po ich obejrzeniu uczniowie zainspirowani tematem sugerowanym przez zdjęcia wypowiadali się o  roli jaką pełni prawo w życiu społecznym, wykazując się  głównie intuicyjnym zrozumieniem. Największy problem sprawiło im ostatnie zdjęcie, z którym nie potrafili skojarzyć wychowawczej oraz ochronnej roli prawa, co zostało im później w rozmowie i na przykładach z życia codziennego przedstawione.

     O tym, że życie społeczne od najdawniejszych czasów jest regulowane prawnie, wykazano powołując się na  najstarszy istniejący kodeks prawa.

    Młodzież dobrze odpowiadała na pytania, kto w Polsce ustanawia prawo. Potrafiła też wskazać na różne sytuacje, w których uczniowie muszą przestrzegać prawa oraz  powołała się na różne kodeksy prawa, które te sytuacje regulują.

     Szczerze odpowiadała  na pytanie: które prawa najczęściej zdarza im się łamać?

Zwrócono uwagę na złe emocje, które często leżą u podłoża wykroczeń i łamania prawa szczególnie przez młodocianych,  Gorąca dyskusja rozgorzała przy omawianiu kwestii, czy istnieje odpowiedzialność zbiorowa? Młodzież nie w pełni uświadamiała sobie, że przez  źle rozumianą solidarność, która prowadzi do ukrywania winnych lub utrudniania wykrycia sprawcy, dopuszcza się łamania prawa.

     W trakcie rozmów wskazano na bezpośrednie skutki oraz dalekosiężne następstwa łamania prawa, celem czego było uświadomienie  uczniom konieczności ponoszenia konsekwencji  konkretnych zachowań oraz kształtowanie  umiejętności przewidywania skutków  zachowań.

     Uczniowie zostali zapoznani z tym, jak przepisy prawa definiują  dziecko, które dopuszcza się łamania prawa, z terminami: nieletni, małoletni, młodociany. Zostali pouczeni o odpowiedzialności karnej nieletnich za popełnienie czynu zabronionego,  o tym co to jest czyn karalny,  zostali zapoznani z ustawami o postępowaniu w sprawach nieletnich, oraz z sytuacjami, kiedy nieletni odpowiada jak dorosły.