Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2018/2019

Informacja dla uczniów i rodziców

     Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Składa się z trzech części:

– humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego;
– matematyczno – przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu matematyki;
– z języka obcego nowożytnego.

     Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych.

     Egzamin gimnazjalny, przeprowadzany w formie pisemnej, jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać.

 

Przebieg egzaminu gimnazjalnego

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w terminie dodatkowym
w czerwcu.‎

 

Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

10 kwietnia 2019 r. (środa), część humanistyczna:

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, godzina 9.00,  czas trwania: 60 minut (termin dodatkowy: 03.06.2018 r., godzina 9.00);

z zakresu języka polskiego, godzina 11.00, czas trwania: 90 minut (termin dodatkowy: 03.06.2018 r., godzina 11.00).

 

11 kwietnia 2019 r. (czwartek), część matematyczno – przyrodnicza:

z zakresu przedmiotów przyrodniczych, godzina 9.00, czas trwania: 60 minut (termin dodatkowy: 04.06.2019 r., godzina 9.00);

z zakresu matematyki, godzina 11.00, czas trwania 90 minut (termin dodatkowy: 04.06.2018 r., godzina 11.00).

12 kwietnia 2019 r. (piątek), język obcy nowożytny:

poziom podstawowy, godzina 9.00, czas trwania: 60 minut (termin dodatkowy: 05.06.2019 r., godzina 9.00);

poziom rozszerzony, godzina 11.00, czas trwania: 60 minut (termin dodatkowy: 05.06.2018 r., godzina 11.00).

Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

     Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎
z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić
‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 

Zadania na egzaminie gimnazjalnym

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z historii i wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym znajdą się zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), w arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i zadania otwarte (tj. takie,
w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu gimnazjalnego. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego zakresu. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego zakresu. ‎Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎Na przykład uczeń, który z zakresu języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów
w całym kraju.‎

 

Informacje dodatkowe

EGZAMIN GIMNAZJALNY  Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września 2018 roku składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎ Pisemną informację o zmianie/ zmianach w deklaracji złożonej do 30 września 2018 roku należy złożyć do 10 stycznia 2019 roku (trzy miesiące przed egzaminem).

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym jest zwolniony ‎z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu, a w przypadku języka obcego nowożytnego z trzeciej części tego egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z danego zakresu najwyższego wyniku.‎

‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym przystępują do ‎egzaminu gimnazjalnego w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Dostosowanie formy egzaminu polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających. Dostosowanie warunków polega m.in. na:

– zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
– zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie  egzaminu (nie więcej niż o dwadzieścia minut na egzaminie z zakresu wiedzy i społeczeństwa, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, nie więcej niż o czterdzieści pięć minut na egzaminie z zakresu języka polskiego i matematyki, nie więcej niż o trzydzieści minut na egzaminie z języku obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym);
– ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (z dysleksjądysgrafiądysortografiądyskalkulią).

     Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego nie później niż do 28 września 2018 roku.

    Do 20 listopada 2018 roku dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia albo pełnoletniego ucznia
o wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia.

     Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia lub pełnoletni uczeń składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania nie później niż do 23 listopada 2018 roku.

    Jeśli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego wystąpi po 20 listopada 2018 roku dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i przekazuje dane osobowe tego ucznia.

    Szczegółowe informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego znajdują się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl).