Szkoła Branżowa

1. Niepubliczna Szkoła Branżowa I Stopnia w Zielonce rozpoczęła działalność 01 września 2014r.
2. Kształci młodzież przebywającą w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce, ul. Marecka 76.
3. Niepubliczna Szkoła Branżowa I Stopnia w Zielonce jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej o 3 -letnim cyklu kształcenia. Kształci chłopców w zawodzie stolarz.
4. Niepubliczna Szkoła Branżowa I Stopnia w Zielonce kształci młodzież, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się oraz zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowana społecznie i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki a także metod pracy oraz pomocy psychoedukacyjnej.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
6. Niepubliczna Szkoła Branżowa I Stopnia jest trzyklasową szkołą niepubliczną kształcącą młodzież w normie intelektualnej i która:
   a) Zapewnia nauczanie w zakresie obowiązującego ramowego planu nauczania, umożliwiającego realizację podstawy programowej,
   b) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
   c) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli),
   d) Realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania i promowania uczniów określone w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania (WZO).
7. Niepubliczna Szkoła Branżowa I Stopnia realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności:
   a) Dba o wszechstronny rozwój ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości,
   b) Przygotowuje do pełnienia ról społecznych w jego środowisku, niezależnie i godnie,
   c) Kształtuje podstawowe normy społeczne i moralne,
   d) Umożliwia rozwój zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych uczniów,
   e) Rozwija aktywność twórczą dając uczniom szansę na wyrażanie własnych emocji i przeżyć,
   f) Kształtuje poczucie estetyki i wrażliwości na piękno przyrody i wytwory pracy ludzkiej,
   g) Organizuje i udziela pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
   h) Organizuje opiekę lekarską, pielęgniarską i psychologiczną,
   i) Zapewnia pomoc materialną uczniom, którym jest ona konieczna z powodów rodzinnych lub losowych w ramach posiadanych środków,
   j) Zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły,
   k) Organizuje dyżury podczas posiłków wg ustalonego harmonogramu,
   l) Zapewnia bezpieczeństwo uczniom na terenie szkoły.

Niepubliczna Szkoła Branżowa I Stopnia mieści się przy ul. Laskowej 4 w Wolominie, w nowoczesnym, przestronnym budynku, przystosowanym do potrzeb uczniów. 
Adres: 05-200 Wołomin, ul. Laskowa 4
Telefon: 22/763 40 90
E-mail: szkola@moszielonka.pl

ZAPRASZAMY !

 

Informacje o przyjęciu do naszej szkoły branżowej w zakładce Dla Rodziców → Procedura przyjęcia do MOS