Procedura przyjęcia do MOS Zielonka

   Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających specjalnej organizacji nauki i metod socjalizacji. 

          Pobyt dziecka w internacie, oraz nauka w szkole są bezpłatne. Odpłatne jest jedynie wyżywienie dziecka, naliczane za dzień pobytu dziecka w placówce.

     Przyjęcie do placówki może nastąpić na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego z zastosowaniem poniższej procedury:

 

1. Kontakt telefoniczny 

         Kontakt telefoniczny lub osobisty z placówką, w celu zweryfikowania czy jest wolne miejsce w danej grupie/klasie.

2. Dostarczenie kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

         Przesłanie faxem (22 771 87 45) / mailem (sekretariat@moszielonka.pl), lub dostarczenie osobiście kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego , wraz z kontaktem zwrotnym, celem rozpatrzenia kandydatury dziecka przez dyrekcję placówki.

3. Zgromadzenie potrzebnej dokumentacji:

         

      Dokumenty wymagane w dniu przyjęcia (wszystkie poniższe dokumenty należy złożyć w oryginale):

      - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna )

      - odpis aktu urodzenia ( Urząd Stanu Cywilnego )

      - potwierdzenie zameldowania ( Urząd Miasta, Gminy , Biuro Meldunkowe )

      - świadectwa z klasy 3,4,5,6,7,8 szkoły podstawowej ( dla ucznia do SZKOŁY PODSTAWOWEJ; jeśli dotyczy )

      - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wynikach sprawdzianu z OKE ( dla ucznia do GIMNAZJUM )

      - świadectwa z klasy 1,2,3 gimnazjum ( dla ucznia do GIMNAZJUM; jeśli dotyczy )

      - świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu OKE ( dla ucznia do SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA )

      - wypełniony przez opiekuna prawnego Wniosek o przyjęcie do MOS ( załącznik PDF na dole strony )

      - 2 zdjęcia legitymacyjne 30X42 mm podpisane na odwrocie

      - aktualny wykaz ocen z informacją o frekwencji

 

     Dokumenty opcjonalne:

      - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia psychicznego i aplikowanych lekach (w przypadku kontaktu ze specjalistą )

      - wypisy ze szpitala ( w przypadku pobytu w placówkach leczniczej )

      - opinie psychologiczno-pedagogiczne ( jeśli zostały wydane )

      - opinia pedagoga lub wychowawcy ze szkoły macierzystej ( jeśli zostały wydane )

      - opinia kuratora ( jeśli jest prowadzony nadzór )

      - inne orzeczenia ( jeśli zostały wydane )

4. Rozmowa wstępna

        Po zapoznaniu się przez Dyrekcję placówki z dokumentacją, rodzic/opiekun prawny, zostanie zaproszony do Ośrodka wraz z dzieckiem na rozmowę wstępną, która ma celu weryfikację podanych informacji, wstępną diagnozę, zapoznanie z zasadami funkcjonowania placówki oraz odpłatności.

5. Przyjęcie

         Należy skontaktować się w celu ustalenia terminu przyjęcia nieletniego do placówki. Rodzic/opiekun prawny otrzyma również wykaz niezbędnych przedmiotów i artykułów szkolnych, w które należy wyposażyć dziecko/podopiecznego.

6. Poinformowanie właściwych organów

         O przyjęciu nieletniego do placówki, Dyrektor Ośrodka powiadamia właściwe organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

 

Wejściówka

     W naszej placówce istnieje zwyczaj wejściówki. Obowiązuje on każdego nowo przychodzącego wychowanka i polega na przyniesieniu w trakcie przyjęcia kilku rzeczy dla placówki. Są to:

1. Dwie książki (nie szkolne), nowe lub używane, podpisane na okładce przez dziecko- książki rozbudowują naszą wewnętrzną bibliotekę i służą całej społeczności ośrodka.

2. Mop lub szczotka

3. W naszej placówce obowiązuje bezzwrotna opłata wpisowa w wysokości 300 zł, którą należy uiścić w dniu przyjęcia dziecka.

 

Jak wyposażyć dziecko?

      Dziecko w trakcie przyjęcia powinno być wyposażone w następujące rzeczy:

- Ubrania i obuwie odpowiednie dla pory roku i do poruszania się po internacie

- Strój sportowy i kąpielowy

- Środki higieny osobistej

- Zeszyty i przybory piśmiennicze

WAŻNE!!! Dziecko może posiadać urządzenia elektroniczne: telefon komórkowy (przechowywany w depozycie i wydawany o określonych porach), przenośne odtwarzacze muzyki, laptop, itp. Jednak placówka nie ponosi za nie odpowiedzialności.

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >