Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zielonce

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELONCE

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zielonce przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zielonce jest przeznaczona dla chłopców i dziewcząt, kształci dzieci i młodzież przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce przy ul. Mareckiej 76.

 

Szkoła Podstawowa kształci dzieci w normie intelektualnej, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się (np. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia) i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Szkoła realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze na poziomie drugiego etapu edukacyjnego.

Szkoła Podstawowa jest szkołą niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej             i która:

a)      Zapewnia nauczanie w zakresie obowiązującego ramowego planu nauczania, umożliwiającego realizację podstawy programowej,

b)      Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

c)      Realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania i promowania uczniów określone w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania (WZO).

 

Liczba uczniów w klasie wynosi do 16.

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności:

a)      Dba o wszechstronny rozwój ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości,

b)      Przygotowuje do pełnienia ról społecznych w jego środowisku, niezależnie i godnie,

c)      Kształtuje podstawowe normy społeczne i moralne,

d)     Umożliwia rozwój zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych uczniów,

e)      Rozwija aktywność twórczą dając uczniom szansę na wyrażanie własnych emocji           i przeżyć,

f)       Kształtuje poczucie estetyki i wrażliwości na piękno przyrody i wytwory pracy ludzkiej,

g)      Organizuje zajęcia wyrównawcze, socjoterapeutyczne i inne według wskazań zawartych w orzeczeniu,

h)      Organizuje opiekę lekarską, pielęgniarską i psychologiczną,

i)        Zapewnia pomoc materialną uczniom, którym jest ona konieczna z powodów rodzinnych lub losowych w ramach posiadanych środków,

j)        Zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły,

k)      Organizuje dyżury śródlekcyjne wg ustalonego harmonogramu,

l)        Zapewnia bezpieczeństwo uczniom na terenie szkoły.

Kadrę Szkoły Podstawowej tworzą doświadczeni nauczyciele, którzy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić uczniom odpowiednie warunki zdobywania wiedzy. Dzięki dostosowaniu tempa pracy i metod nauczania do indywidualnych możliwości uczniów, nasi uczniowie otrzymuje pozytywne oceny, chętnie angażują się w życie szkoły, są aktywni, utrzymuje wysoką frekwencję.

Stale współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i w każdej sytuacji jesteśmy gotowi służyć pomocą psychologiczną uczniom i rodzicom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

Szkoła Podstawowa mieści się przy ul. Mareckiej 76 w Zielonce, w nowoczesnym, przestronnym budynku, przystosowanym do potrzeb uczniów.

Adres: 05-220 Zielonka, ul. Marecka 76

Telefon: 22/771 87 40

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl

 

ZAPRASZAMY !

IMG_1866.jpg IMG_1864.jpg IMG_1863.jpg IMG_1860.jpg IMG_1853.jpg IMG_1847.jpg IMG_1844.jpg

Jakiś cytat.

Autor

MOS Contact

SECRETARIAT:
ul. Marecka 76, 05-220 Zielonka

phone 22 771-87-40, 22 771-87-45, 22 610-66-90;
fax. 22 610-72-12

Read more >