Gimnazjum w Zielonce

     Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształci młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

     Gimnazjum jest trzyklasową szkołą niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły

publicznej.

     Liczba uczniów w klasie gimnazjalnej wynosi 10-16.

     Kształcenie na poziomie gimnazjum może trwać do 21 roku życia.

     Szkoła zapewnia nauczanie w zakresie obowiązującego ramowego planu nauczania, umożliwiającego realizację podstawy programowej.

     Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności:

a) Dba o wszechstronny rozwój ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości,

b) Przygotowuje do pełnienia ról społecznych w jego środowisku, niezależnie i godnie,

c) Kształtuje podstawowe normy społeczne i moralne,

d) Umożliwia rozwój zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych uczniów,

e) Rozwija aktywność twórczą dając uczniom szansę na wyrażanie własnych emocji i przeżyć,

f) Kształtuje poczucie estetyki i wrażliwości na piękno przyrody i wytwory pracy ludzkiej,

g) Organizuje indywidualne nauczanie dla uczniów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,

h) Organizuje opiekę lekarską, pielęgniarską i psychologiczną,

i) Zapewnia pomoc materialną uczniom, którym jest ona konieczna z powodów rodzinnych lub losowych w ramach posiadanych środków,

j) Zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły,

k) Organizuje dyżury podczas posiłków wg ustalonego harmonogramu,

l) Zapewnia bezpieczeństwo uczniom na terenie szkoły.

 

      Kadrę pedagogiczną naszej Szkoły tworzą doświadczeni nauczyciele, którzy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić uczniom odpowiednie warunki zdobywania wiedzy. Dzięki dostosowaniu tempa pracy i metod nauczania do indywidualnych możliwości uczniów, nasza młodzież otrzymuje pozytywne oceny, chętnie angażuje się w życie szkoły, jest aktywna, utrzymuje wysoką frekwencję.

      Stale współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i w każdej sytuacji jesteśmy gotowi służyć pomocą psychologiczną uczniom i rodzicom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

      Gimnazjum mieści się przy ul. Laskowej 4 w Wołominie, w nowoczesnym, przestronnym budynku, przystosowanym do potrzeb uczniów.

Adres: 05-200 Wołomin, ul. Laskowa 4

Telefon: 22/763 40 90

E-mail: gimprzymos@wp.pl

 

ZAPRASZAMY!

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt MOS

SEKRETARIAT:
ul. Marecka 76, 05-220 Zielonka

Tel. 22 771-87-40, 771-87-45 22, 22 610-66-90;
faxen. 22 610-72-12

Lesen Sie mehr >