Sprawozdanie z wycieczki na cmentarz w Zielonce i pod Pomnik Więźniów NKWD w Rembertowie

    Narodowy  Dzień   Żołnierzy  Wyklętych   był   impulsem,   aby   razem z   uczennicami i uczniami z najstarszych Oddziałów   (VIIIa, VIIIB, VIIa, VIIb i VIIc) wybrać się na zielonkowski cmentarz i złożyć wiązankę kwiatów, oraz zapalić znicze na żołnierskiej mogile ppłk Ryszarda Włodarczyka żołnierza AK i powojennej antykomunistycznej organizacji WiN, w pierwszą rocznicę śmierci. Rok temu delegacja naszej szkoły z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystej ceremonii pogrzebowej, a nauczyciel historii z naszej placówki p. Paweł Gajzler przypomniał wszystkim pogrążonym w żałobie sylwetkę tego zasłużonego kombatanta. W pogrzebie brały udział liczne poczty sztandarowe ze wszystkich zielonkowskich i wołomińskich szkół. W uroczystościach   pogrzebowych uczestniczyła Wojskowa   Asysta   Honorowa   i  według   Ceremoniału   Wojskowego   Sił   Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oddała honorową trzykrotna salwę.

     Pan   Ryszard   Włodarczyk   bardzo   aktywnie   działał   w   środowisku   kombatanckim zakładając w Zielonce Oddział Stowarzyszenie Kombatantów Polskich. Pełnił dożywotnio funkcję Prezesa SKP Oddziału w Zielonce. Jakub Ryszard Włodarczyk był podpułkownikiem rezerwy,  żołnierzem Armii Krajowej, zasłużonym  kombatantem 15. Pułku Piechoty AK „Wilków”,   wielokrotnie   odznaczanym   za   zasługi   wojenne.   Na   polu   zawodowym   był cenionym   nauczycielem   chemii   w   Technikum   Ekonomicznym   i   Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie. Jako Prezes SPK był inicjatorem budowy pomnika Żołnierzy Armii Krajowej, znajdującego się na skwerze AK  przy ul. Kolejowej. Pomnik powstał w 1998 r. ze zbiórek publicznych zorganizowanych przez Komitet Budowy Pomnika pod przewodnictwem Prezesa SPK. Również   z   jego   inicjatywy   powstało   miejsce   Pamięci Zamordowanych na Wschodzie – Epitafim   w kruchcie kościoła MB Częstochowskiej, oraz został   od   nowa   postawiony  Grób Nieznanych Żołnierzy   Września   1939   na   cmentarzu w Zielonce.

     Ryszard  Włodarczyk   spotykał   się   z   uczniami   zielonkowskich   szkół   opowiadając o historii Polski, szczególnie tej związanej z II wojną światową. Miał niebagatelny wkład w kalendarz obchodzonych w Zielonce uroczystości patriotycznych. Przez wiele lat udzielał się również w ogólnopolskich strukturach Urzędu do spraw Kombatantów, reprezentując Zielonkę   na   wydarzeniach   ponad   lokalnych.   W   2009   r.   z   jego   inicjatywy   udało   się zorganizować   wyjazd   przedstawicieli   zielonkowskiej   społeczności   na   uroczystości rocznicowe do Katynia. Działalność społeczna Ryszarda Włodarczyka została doceniona w 2011 r. przez kapitułę nagrody Towarzystwa Przyjaciół Zielonki „Mutka vel Zielonka”. Pan Ryszard otrzymał nagrodę za całokształt osiągnięć. Nasi uczniowie zapamiętali ppłk głównie z uroczystości zasadzenia 7 Dębów Pamięci w Parku Miejskim Dębinki. Odwiedzając zielonkowski cmentarz pamiętali też, aby zapalić białe i czerwone znicze na Grobie Nieznanych Żołnierzy Września 1939 i harcerskiej zbiorowej mogile   „Rota”,   gdzie   spoczęli   rozstrzelani   11   listopada   1939   r., w   pierwszej   masowej egzekucji niemieckiej ludności cywilnej w pobliżu Warszawy, po zakończeniu już działań wojennych.

     Następnie udaliśmy się autokarem do Rembertowa w miejsce gdzie w grudniu 1944 r. został założony Specjalny Obóz NKWD nr 10, na terenie rembertowskiej fabryki Zakładów Amunicyjnych „Pocisk”, pełniący rolę punktu zbornego przed deportacją w głąb ZSRS. Obecnie znajduje się tam Pomnik Więźniów NKWD w Rembertowie. W nocy z 20 na 21 maja oddział Armii Krajowej pod dowództwem ppor. Edwarda Wasilewskiego rozbił jeden z najbardziej znanych obozów NKWD w Rembertowie, uwalniając ponad 550 więźniów. Pod  Pomnikiem Więźniów   NKWD  w   Rembertowie  delegacja  z  naszej  placówki złożyła wiązankę kwiatów. Rozpalono też dwa znicze w kolorach: białym i czerwonym.

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >