Zasadnicza Szkoła Zawodowa

1. Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zielonce rozpoczęła działalność 01 września 2014r.
2. Kształci młodzież przebywającą w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce, ul. Marecka 76.
3. Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zielonce jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej o 3 -letnim cyklu kształcenia. Kształci chłopców w zawodzie stolarz.
4. Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zielonce kształci młodzież, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się oraz zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowana społecznie i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki a także metod pracy oraz pomocy psychoedukacyjnej.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
6. Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa jest trzyklasową szkołą niepubliczną kształcącą młodzież w normie intelektualnej i która:
   a) Zapewnia nauczanie w zakresie obowiązującego ramowego planu nauczania, umożliwiającego realizację podstawy programowej,
   b) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
   c) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009     roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli      niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli),
   d) Realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania i promowania uczniów określone w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania (WZO).
7. Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności:
   a) Dba o wszechstronny rozwój ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości,
   b) Przygotowuje do pełnienia ról społecznych w jego środowisku, niezależnie i godnie,
   c) Kształtuje podstawowe normy społeczne i moralne,
   d) Umożliwia rozwój zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych uczniów,
   e) Rozwija aktywność twórczą dając uczniom szansę na wyrażanie własnych emocji i przeżyć,
   f) Kształtuje poczucie estetyki i wrażliwości na piękno przyrody i wytwory pracy ludzkiej,
   g) Organizuje i udziela pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
   h) Organizuje opiekę lekarską, pielęgniarską i psychologiczną,
   i) Zapewnia pomoc materialną uczniom, którym jest ona konieczna z powodów rodzinnych lub losowych w ramach posiadanych środków,
   j) Zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły,
   k) Organizuje dyżury podczas posiłków wg ustalonego harmonogramu,
   l) Zapewnia bezpieczeństwo uczniom na terenie szkoły.

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się przy ul. Mareckiej 76 w Zielonce, w nowoczesnym, przestronnym budynku, przystosowanym do potrzeb uczniów. 
Adres: 05-220 Zielonka, ul. Marecka 76
Telefon: 22/771 87 40
E-mail: sekretariat@moszielonka.pl

ZAPRASZAMY !

 

Informacje o przyjęciu do naszej szkoły zawodowej w zakładce Dla Rodziców → Procedura przyjęcia do MOS

IMG_1871.jpg IMG_1870.jpg IMG_1869.jpg IMG_1867.jpg

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >