Gimnazjum w Zielonce

     Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształci młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

     Gimnazjum jest trzyklasową szkołą niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły

publicznej.

     Liczba uczniów w klasie gimnazjalnej wynosi 10-16.

     Kształcenie na poziomie gimnazjum może trwać do 21 roku życia.

     Szkoła zapewnia nauczanie w zakresie obowiązującego ramowego planu nauczania, umożliwiającego realizację podstawy programowej.

     Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności:

a) Dba o wszechstronny rozwój ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości,

b) Przygotowuje do pełnienia ról społecznych w jego środowisku, niezależnie i godnie,

c) Kształtuje podstawowe normy społeczne i moralne,

d) Umożliwia rozwój zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych uczniów,

e) Rozwija aktywność twórczą dając uczniom szansę na wyrażanie własnych emocji i przeżyć,

f) Kształtuje poczucie estetyki i wrażliwości na piękno przyrody i wytwory pracy ludzkiej,

g) Organizuje indywidualne nauczanie dla uczniów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,

h) Organizuje opiekę lekarską, pielęgniarską i psychologiczną,

i) Zapewnia pomoc materialną uczniom, którym jest ona konieczna z powodów rodzinnych lub losowych w ramach posiadanych środków,

j) Zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły,

k) Organizuje dyżury podczas posiłków wg ustalonego harmonogramu,

l) Zapewnia bezpieczeństwo uczniom na terenie szkoły.

 

      Kadrę pedagogiczną naszej Szkoły tworzą doświadczeni nauczyciele, którzy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić uczniom odpowiednie warunki zdobywania wiedzy. Dzięki dostosowaniu tempa pracy i metod nauczania do indywidualnych możliwości uczniów, nasza młodzież otrzymuje pozytywne oceny, chętnie angażuje się w życie szkoły, jest aktywna, utrzymuje wysoką frekwencję.

      Stale współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i w każdej sytuacji jesteśmy gotowi służyć pomocą psychologiczną uczniom i rodzicom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

      Gimnazjum mieści się przy ul. Laskowej 4 w Wołominie, w nowoczesnym, przestronnym budynku, przystosowanym do potrzeb uczniów.

Adres: 05-200 Wołomin, ul. Laskowa 4

Telefon: 22/763 40 90

E-mail: szkola@moszielonka.pl

 

ZAPRASZAMY!

 

Informacje o przyjęciu do naszego gimnazjum w zakładce Dla Rodziców → Procedura przyjęcia do MOS

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >