Uczymy się empatii…

   W dniu 07 lutego 2017r. przeprowadzono we wszystkich oddziałach klasowych zajęcia z elementami praktycznymi pt: „Uświadamianie uczniom skutków niebezpiecznych zachowań w szkole jak i poza nią - problemy niepełnosprawności”.

Cele spotkania:

poszerzenie wiedzy z zakresu niepełnosprawności,

kształtowanie postaw otwartości i akceptacji w stosunku do osób niepełnosprawnych,

rozwijanie ogólnego poziomu dojrzałości społecznej - „Czy naprawdę jesteśmy inni?„

uświadamianie uczniów jak bardzo ważna jest nasza pomoc osobom niepełnosprawnym

niwelowanie ryzykownego zachowania zagrażającego niepełnosprawnością

      Na początku zajęć prowadziliśmy dyskusję z  uczniami nad zagadnieniem niepełnosprawności. Wspólnie zastanawialiśmy się: czy można uniknąć błędów prowadzących do niepełnosprawności, jak są postrzegani ludzie niepełnosprawni; co czują; czego potrzebują; jak możemy im pomóc, aby czuli się akceptowani, bezpieczni i potrzebni. Podczas zajęć wykorzystano tor przeszkód życia codziennego oraz sprzęt niezbędny do życia osobom niepełnosprawnym.

     Uczniowie doświadczyli trudności życia codziennego osób niepełnosprawnych dla których codziennością jest pokonywanie dużych odległości w ciągu dnia na wózku inwalidzkim.

Uczniowie mieli również okazję doświadczyć poruszania się o kulach, a także przekonać się o problemach człowieka niewidomego dzięki przygotowanym specjalnym okularom oraz człowieka z problemami słuchu przy pomocy stoperów.

      Dzięki części praktycznej jaką zastosowaliśmy na naszych zajęciach oraz na której bazowaliśmy uczniowie mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy oraz doznań. Gimnazjaliści dostrzegli siłę, heroizm i determinację w pokonywaniu trudów dnia codziennego osób niepełnosprawnych.

    Na koniec zajęć przeprowadzono z uczniami rozmowę podsumowującą, podczas której poproszono uczniów o przedstawienie własnych wniosków wynikających z zaprezentowanych informacji i ćwiczeń. Uczniowie pozytywnie ocenili formę i metody zajęć. W przedstawionych wnioskach zwracali uwagę na to, że nie zdawali sobie sprawy z zagrożeń jakie istnieją w związku z ich niektórymi nieodpowiednimi i nieprzemyślanymi zachowaniami a także z tego, jak funkcjonują, czego potrzebują i pragną osoby niepełnosprawne. Podkreślali, że należy się im szacunek i podziw oraz prawo do godnego i szczęśliwego życia. Deklarowali, iż będą wspierać i pomagać osoby niepełnosprawne jak również starać się zwracać uwagę na zachowania zagrażające ich zdrowiu i życiu.

     Uważam, że zajęcia przeprowadzone metodą praktyczną dotyczące niepełnosprawności spełniły swój cel. Uświadomiły młodym ludziom, iż obok nich żyją osoby, które potrzebują pomocy, zrozumienia i akceptacji. Zrozumiały również, że czasami warto zastanowić się trzy razy, zanim zaryzykuje się swoim zdrowiem lub życiem dla chwilowej chwały wśród rówieśników.

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >