Teatr jest fajny!

Informacje ogólne:

     Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD – NOWA w Partnerstwie z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 62 w Zielonce w okresie od dnia 01.04.2016 r. do dnia 30.07.2016 r. realizuje projekt „Teatr jest fajny!” dofinansowany ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Kultura dostępna” skierowany do podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Zakładów Poprawczych, w wieku od 13 do 19 roku życia, przebywających w internatach w Rudzienku i Ludwinowie.

 

Cel projektu:

     Celem projektu „Teatr jest fajny!” jest usunięcie barier mentalnych, kulturowych i prawnych w dostępie do kultury, które stoją na przeszkodzie podopiecznym Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Zakładów Poprawczych i stworzenie im dogodnych warunków do poznania bogatej oferty kulturalnej teatrów warszawskich tak, aby w przyszłości dzieci
i młodzież samodzielnie angażowały się w kulturę i były jej współtwórcami. Dzięki udziałowi w projekcie podopieczni placówek opiekuńczo - wychowawczych zrozumieją, że uczestniczenie w kulturze stanowi ciekawą alternatywę dla ich dotychczasowych aktywności podejmowanych w czasie wolnym, a teatr nie tylko uczy, ale także bawi.
Dzięki udziałowi
w projekcie dzieci i młodzież zrozumieją, że teatr jest fajny!

 

Elementy składowe projektu

- warsztaty teatralne zakończone pokazem finałowym wystawionym na deskach Teatru Syrena dla zaproszonych gościcykl spotkań z aktorami warszawskich teatrów

-udział w spektaklach wystawianych w warszawskich teatrach zgodnie z bieżącym repertuarem

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >