Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do ,,paczki”

      W ramach realizacji zadania uczniowie gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  w  Zielonce  w dniu 02.03.2017 roku uczestniczyli w zajęciach „bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”. Tematem omawianym byli kibole oraz inne grupy podwórkowe (blokersi, dresiarze, chuligani, skejci,  hipsterzy, skinheadzi, punki, hipisi, rastafarianie, metalowcy, graficiarze, goci, emo, sataniści). W projekcie uczestniczyli uczniowie oddziałów pierwszych, drugich i trzecich. Każda z grup obejrzała prezentację multimedialną, nawiązującą do powstania poszczególnych grup, ich funkcjonowania oraz zagrożeń płynących w kontaktach z poszczególnymi ugrupowaniami. Podczas realizacji projektu odbywały się pogadanki z elementami wykładu nawiązujące do charakterystyki każdej z grup, omówiono zagrożenia płynące w kontaktach z poszczególnymi grupami oraz uświadomiono uczniom, gdzie można szukać pomocy.                                                                                    Na koniec uczniowie wypełnili ankietę diagnozującą stan świadomości młodzieży na temat subkultur, grup podwórkowych.

      Po dokonaniu analizy ankiety uczniowie większością głosów poprawnie zdefiniowali pojęcie subkultury młodzieżowej, wiedzieli czym one się charakteryzują i dlaczego powstają. 

•  W odpowiedzi na pytanie pierwsze większość pisała, że są to młodzi ludzie poszukujący możliwości samodzielnego działania, własnego miejsca w otaczającej ich rzeczywistości, mający  własne zasady i własne środowisko.

•  Zdaniem uczniów subkultury charakteryzują się izolacją od reszty środowiska, określonym stylem, ubiorem, żargonem, buntem wobec przyjętych norm i zasad.

•  Subkultury powstają ponieważ młodzież nie znajduje wsparcia u rodziców, są traktowani lekceważąco przez dorosłych, mają brak perspektyw rozwoju i samorealizacji oraz utrudnione kontakty z grupą rówieśniczą. Część uczniów uważa, że nie członkowie subkultur nie chcą być samotni, chcą się wyróżniać, zwracając na siebie uwagę, szukają akceptacji, mają zaburzenia emocjonalne. 

•  Mając do wyboru cztery możliwe odpowiedzi, prawie wszyscy uczniowie zaznaczyli, iż najbardziej agresywną subkulturą są chuligani.

•  Z czterech możliwych odpowiedzi, większość uczniów zaznaczyła również, iż stałą gotowość do walki wykazują kibole.

•   Subkultura, gdzie członkowie spędzają cały czas w samotności to emo.

•   Subkultury, które współpracują z grupami przestępczymi to dresiarze.

•   W ostatnim pytaniu testowym uczniowie napisali, iż wiedzą gdzie szukać pomocy w razie zagrożenia ze strony grupy podwórkowej. Najczęściej udzielaną odpowiedzią jest policja, wsparcie rodziców, rodziny, pedagoga, rzadziej przyjaciół i osób dorosłych.

      Następnie pod opieką nauczyciela uczniowie wykonali gazetkę szkolą, w której zostały zamieszczone najważniejsze zagadnienia mówiące o tym jak radzić sobie z wyżej wymienionymi problemami i gdzie szukać pomocy. Gazetka zawiera również hasła głoszące, jak powinien zachowywać się prawdziwy kibic, jak być fair, jak reagować na przemoc ze strony otoczenia.

     Do naszej szkoły  w dniu 05.04.2017roku przybędzie również wydział prewencji policji  w Wołominie, gdzie uczniowie obejrzą film „Kibol” oraz będą uczestniczyć w wykładzie realizowanym przez policję.

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >