„Odpowiedzialność prawna osób nieletnich” - spotkanie z Panią nadkomisarz Wiolettą Zychnowską.

       W dniu 05 kwietnia 2017 roku uczniowie oddziałów pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum  przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce wzięli udział w spotkaniu z Wydziałem Prewencji Policji w Wołominie.                

     Celem spotkania było przybliżenie uczniom odpowiedzialności  prawnej osób nieletnich. Nadkomisarz Wioletta Zychnowska podczas wykładu wyjaśniła kogo nazywamy nieletnim i kiedy osoba nieletnia ponosi karę oraz czy jest to czyn karalny. Uczniowie poznali obowiązujące w tej kwestii przepisy prawne. Wspólnie z nadkomisarz omówili pojęcie demoralizacji. Wśród wypowiadanych haseł mówiono o naruszeniu zasad współżycia społecznego, systematycznym uchylaniu się od obowiązku szkolnego, paleniu papierosów, używaniu alkoholu lub innych środków w celu  wprowadzenia  się w stan odurzenia, czy też uprawianiu nierządu, włóczęgostwo oraz udział w grupach przestępczych.

      Nadkomisarz    omówiła     również    czyny  karalne  ścigane  z  urzędu,  takie  jak:  rozboje,   kradzieże,      kradzieże  z włamaniem, bójki i pobicia, namawianie do alkoholu nieletniego lub zażywania narkotyków.

      Omówiono również kwestie prawne dotyczące nieletnich, którzy mogą odpowiadać przed sądem jako dorosły. Mówiono m.in. o tym, iż  nieletni w tym przypadku po ukończeniu 15 roku życia odpowiada za zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, piractwo, czynną napaść na funkcjonariusza, wzięcie zakładnika czy też rozbój.

      Na koniec spotkania uczniowie obejrzeli  film „Kibol”

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >